Blog


Škoda na čelnom skle, kto to zaplatí?

          Poškodenie čelného skla, malé ťuknutie, či nebodaj kompletná pavučina na čelnom skle, nepotešiaskoda na celnom skle kto to zaplati žiadneho majiteľa vozidla. Podľa vyhlášky  č.464/2009 Z. z. Ministerstva  dopravy, pôšt a  telekomunikácií  Slovenskej republiky z 3. novembra  2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v  premávke na pozemných komunikáciách  §17 ods.2 písm.l)  je  vozidlo  technicky nespôsobilé na jazdu pokiaľ je  prasknuté alebo poškodené  čelné sklo v stieranej ploche o  veľkosti väčšej ako 20 mm.

          Najvyšší súd SR vydal Stanovisko č. 135 v Zbierke  stanovísk  Najvyššieho súdu a súdov SR 10/2014, ktoré  hovorí:

„Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom  alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového  vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.“

Čo to v praxi znamená?

          Je rozhodnutie Najvyššieho súdu právne záväzné? Ako toto stanovisko pomôže poškodenému a čo môže poškodený na podporu svojich tvrdení urobiť? Tieto otázky sme položili advokátovi Mgr. Petrovi Serinovi.

Je stanovisko Najvyššieho súdu právne záväzné?

          „Je aj nie je. Precedentný systém na Slovensku nemáme, ale Najvyšší súd SR je jediný súd, ktorý môže zjednocovať rozhodnutia vo veci. V rovnakej veci by mal každý nižší súd rozhodovať rovnako, nakoľko je v prípade dovolania na Najvyšší súd SR veľký predpoklad, že tento rozhodne vo veci rovnako podľa svojho skoršieho rozhodnutia. Podľa nových procesných pravidiel by to takto malo byť.“

          Sme toho názoru, že aj v prípade, ak poškodený má od vinníka uznanie škody, je stále otázne či poisťovňa bude riešiť škodovú udalosť ako poistnú udalosť a bude považovať spísanie Záznamu o nehode ako dostatočný dôkaz o vzniku a priebehu poistnej udalosti. Svedectvo priameho svedka alebo iný dôkazný materiál, napr. záznam z kamery v aute pomôže podporiť tvrdenie poškodeného o spôsobenej škode. Často sa vo verejnosti stretávame s názorom, že kamerový záznam z vozidla nie je dôkazom prípustným pred súdom.

Je videozáznam prípustným dôkazom pred súdom?

          „Áno, takýto dôkaz obstojí aj pred súdom, samozrejme, pokiaľ nie je upravený“, hovorí advokát Mgr. Peter Serina, a pokračuje: „pointa je v tom, že poškodený dokazuje spôsobenú škodu vinníkovi, nie poisťovni. Poisťovňa je tá, ktorá platí škodu za vinníka. V prípade, že poisťovňa škodu neuhradí, alebo ju neuhradí v plnej výške, neznamená to, že vinník nie je za spôsobenú škodu zodpovedný, resp. nie je povinný doplatiť tú časť škody, ktorí ostala neuhradená. Na to by žiaden občan či firma nemali zabúdať.“


Čo teda robiť v prípade poškodenia čelného skla

          Pokiaľ k poškodeniu čelného skla došlo a poškodený vie identifikovať vozidlo, spod ktorého kamienok odskočil, je potrebné vozidlo vinníka vhodným spôsobom zastaviť a upozorniť na vzniknutú škodu. Je nevyhnutné starostlivo vyplniť Záznam o nehode a dôkladne vyplniť aj časť o prípadných svedkoch. Nahlásenie poistnej udalosti je štandardné ako pri iných hláseniach do poisťovne vinníka. Vinník musí počítať s tým, že poisťovňa má povinnosť sledovať škodovosť v povinnom zmluvnom poistení a musí uplatňovať nielen bonus, ale aj malus.

          V prípade, že vinník škodu neuzná, ale poškodený dokáže svoje tvrdenie podporiť výpoveďou svedka alebo kamerovým záznamom, je možné škodu nahlásiť priamo do poisťovne, v ktorej je vozidlo vinníka poistené. Stačí mať EVČ vozidla vinníka, číslo poistnej zmluvy a poisťovňu je možné vyhľadať na webe Slovenskej kancelárie poisťovateľov www.skp.sk. Ale pozor, pokiaľ si vinník nesplní svoju zákonnú povinnosť a nenahlási udalosť do 15 dní, ak sa stala na území SR, bez jednoznačných dôkazov poisťovňa škodu kryť nemusí. V takom prípade je dôkazné bremeno jednoznačne na strane poškodeného.

          Ak poškodený nepochodí v poisťovni vinníka, môže sa obrátiť na súd a žiadať úhradu vzniknutej škody priamo od vinníka. V takom prípade spomínané stanovisko Najvyššieho súdu SR môže pomôcť, ale dôkazné bremeno je stále na strane poškodeného.

Ako sa vyhnúť  komplikáciám pri plnení škody na čelnom skle

          Bez ohľadu na vydané stanovisko Najvyššieho súdu SR je, podľa nášho názoru, identifikácia vinníka pri samotnom poškodení čelného skla problematická. Jednou z možností ako kryť aj takúto škodu, je kvalitné havarijné poistenie s krytím poškodenia čelného skla s nulovou alebo nižšou spoluúčasťou, než je dohodnutá spoluúčasť pri krytí hlavných rizík. Existuje aj možnosť pripoistenia poškodenia čelného skla k povinnému zmluvnému poisteniu. Do tretice je možné uzavrieť samostatnú zmluvu iba na poistenie čelného skla s ročnou platbou poistného. Ceny sú prijateľné a odpadá nutnosť hľadať vinníka. Bohužiaľ, často krát vinníka, ktorý je akurát po ruke. Ale to už je iná téma, téma poistných podvodov :( .

Ing.Katarína Serinová

KPS Poradenské centrum s.r.o.

Stanovisko Najvyššieho súdu SR č. 135  si môžete pozrieť tu.

 

<< Späť na predchádzajúcu stranu




Potrebujete poradiť? Sme tu pre Vás.

KPS Poradenské centrum Vám pomôže pri výbere ideálneho úveru a poistenia.

Chcem si dohodnúť stretnutie