Cenník a VOP


Cenník sprostredkovania poistenia, úverov, leasingu a stavebného sporenia: 

pre klienta bezplatne  (odmena je uhradená formou provízie od konkrétnej inštitúcie)

------------

Cenník poradenských služieb:

balík predplatených služieb Štandard 15 hodín                        490 EUR

balík predplatených služieb Štandard 30 hodín                        880 EUR

individuálne poradenstvo hodinová sadzba                               90 EUR/hodina

--------------

Cenník účtovníckych služieb, podvojné účtovníctvo:

SZČO, neplatca DPH, podvojné účtovníctvo do 100 položiek mesačne                50 EUR/mesiac

SZČO, neplatca DPH, podvojné účtovníctvo od 100 do 200 položiek mesačne   70 EUR/mesiac

 

SZČO, platca DPH, podvojné účtovníctvo do 100 položiek mesačne ; 70 EUR/mesiac

SZČO,   platca DPH, podvojné účtovníctvo od 100 do 200 položiek mesačne  90 EUR/mesiac

 

S.r.o., neplatca DPH, podvojné účtovníctvo do 100 položiek mesačne 70 EUR/mesiac

S.r.o., neplatca DPH, podvojné účtovníctvo od 100 do 150 položiek mesačne 75 EUR/mesiac 

S.r.o., neplatca DPH, podvojné účtovníctvo od 150 do 200 položiek mesačne  95 EUR/mesiac 

S.r.o., neplatca DPH, podvojné účtovníctvo od 200 do 300 položiek mesačne 120 EUR/mesiac 

 

S.r.o., platca DPH, podvojné účtovníctvo do 100 položiek mesačne  90 EUR/mesiac 

S.r.o., platca DPH, podvojné účtovníctvo od 100 do 200 položiek mesačne 120 EUR/mesiac 

S.r.o., platca DPH, podvojné účtovníctvo od 200 do 300 položiek mesačne 150 EUR/mesiac 

 

Pre spoločnosť registrovanú na DPH podľa §7 alebo 7a cena + 10 € mesačne k základnej cene.

-----------

Cenník vyhotovenia znaleckého posudku:

podľa dohody

Ceny sú platné od 1.1.2016 a ceny je možné stanoviť aj dohodou s klientom.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

Vážená zákazníčka, vážený zákazník

radi by sme Vás informovali o spôsobe spracovania a archivovania Vašich osobných údajov v súvislosti s požiadavkami nového nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018.

Naša spoločnosť KPS Poradenské centrum, s. r. o., Teplická 1, 831 02 Bratislava, IČO: 36 734 853, zap. v OR SR BA I., odd. Sro, vl. č. 44452/B, spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, tel., email a v prípade fyzických osôb živnostníkov  aj IČO, DIC, IČ DPH na právnom základe splnenia zmluvy/objednávky/ a splnenia daňovo-účtovných povinností vo vzťahu k štátnym orgánom SR. Účelom spracovania osobných údajov je predaj služieb, prípadne tovaru zákazníkom a plnenie si zákonných povinností v zmysle platných právnych predpisov SR.

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou štátnych a verejnoprávnych orgánov v prípade kedy nám tak ukladá zákon, najmä daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány činné v trestnom konaní, súdy a exekútori a s výnimkou súkromných osôb v prípade ak je to nutné na splnenie zákonných povinností vo vzťahu k mzdovej, daňovej a účtovnej agende a v prípade potreby zabezpečenia zaplatenia za naše služby /advokát/.

Vyššie uvedené osobné údaje uchováva naša spoločnosť v zmysle zákona po dobu nevyhnutne nutnú z hľadiska daňovo-účtovných predpisov platných v SR.

Naša spoločnosť zabezpečuje osobné údaje všetkými dostupnými prostriedkami či už fyzickej, procesnej a softvérovej povahy, pričom naše systémy a postupy neustále vylepšujeme.

Máte právo vedieť aké osobné údaje v súvislosti s Vami uchovávame. Toto právo sa nazýva Požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom. Máte právo požiadať o opravu/prenos/obmedzenie/námietka  spracúvania/výmaz Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.

Toto právo si môžete uplatniť na office@poradenskecentrum.sk.

Orgán dozoru nad dodržiavaním nariadenia o ochrane osobných údajov je a orgán vybavujúci sťažnosti Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, http://www.dataprotection.gov.sk/

V Bratislave, 25.5.2018

Ing.Katarína Serinová, konateľka
Potrebujete poradiť? Sme tu pre Vás.

KPS Poradenské centrum Vám pomôže pri výbere ideálneho úveru a poistenia.

Chcem si dohodnúť stretnutie